two-hand-diagram-ew

Z/OW

spade icon 10 6 2

heart icon 7 6 5 4

diamond icon A 4 2

club icon H 8 7

spade icon A 3

heart icon H 10 9 8 3

diamond icon H B

club icon A 10 6 4