StepBridger bekent vals spel

Utrecht, 3 februari 2014.StepBridger bekent vals spel bij Straf- en Tuchtcommissie NBB’ zo kopte onlangs het openingsscherm van de Nederlandse internetbridgeclub StepBridge. Daarna volgde een verklaring en een oproep van het bestuur van StepBridge:
‘Helaas komt het voor dat spelers het relatief anonieme bridgen bij StepBridge misbruiken om vals te spelen. Hoewel daarmee de charme van het bridgespel volledig te niet wordt gedaan, zijn er toch spelers die zich hiermee inlaten. Wat deze spelers zich niet realiseren is dat, hoewel het valsspelen op StepBridge een koud kunstje is, de pakkans enorm groot is. Immers, op StepBridge worden alle acties opgeslagen, waardoor altijd achteraf kan worden bekeken hoe iemand tot zijn resultaten is gekomen. Als dan blijkt dat een speler structureeel op basis van niet logisch verklaarbare acties zeer goede resultaten behaalt, dan kan op basis van statistiek vals spel worden bewezen.
Op deze manier zijn in het verleden al een flink aantal valsspelers tegen de lamp gelopen. In het verleden heeft StepBridge daar weinig tot geen ruchtbaarheid aan gegeven, omdat we dergelijk gedrag als een smet op het bridgespel beschouwen, waar maar beter niet te veel aandacht naar uit kan gaan. Echter, de laatste tijd merken we dat spelers op StepBridge steeds vaker bedacht zijn op vals spelers, ook waar dat absoluut niet gegrond is. En ook dat is een smet op het bridge spel. Om die reden willen we in de toekomst meer openheid geven over vals spelzaken, zodat duidelijk wordt dat StepBridge serieus werk maakt van vals spel en dat bewezen vals spel verstrekkende gevolgen kan hebben voor de speler(s) in kwestie.
Als een speler door StepBridge wordt geschorst voor vals spel, dan vraagt StepBridge in veel gevallen ook aan de Straf- en Tuchtcommissie om een sanctie op te leggen die ook buiten StepBridge consequenties heeft. In het uiterste geval kan de NBB een speler royeren, waardoor deze aan geen enkele NBB-competitie kan meedoen en van geen enkele NBB-bridgeclub lid kan worden.
In dit kader verscheen eind december een speler voor de Straf- en Tuchtcommissie. Toen de speler door Stepbridge is geschorst en later geroyeerd, heeft hij zijn vrouw, de voorzitter van zijn bridgeclub en twee van zijn bridgepartners verteld wat hij had gedaan. De speler heeft ook tegenover de commissie en de heer Van der Scheer (directeur NBB) zijn spijt betuigd.
Vervolgens zag de commissie zich gesteld voor de vraag of aan de speler – in aanvulling op de schorsing door StepBridge – een straf zou moeten worden opgelegd. Zij stelt voorop dat de gedragingen van de speler zeer laakbaar zijn. Door zich schuldig te maken aan vals spel heeft hij het spelplezier van anderen aangetast en daarmee het vertrouwen in internetbridge in het algemeen en StepBridge in het bijzonder beschaamd. De commissie is evenwel ook van oordeel dat de speler, door spijt te betuigen over zijn handelen en daarover openheid te betrachten, zowel tegenover zijn bridgepartners als tegenover StepBridge, geen verdere straf verdient dan de reeds opgelegde definitieve uitsluiting van Stepbridge. Wel zal deze zaak door de Nederlandse Bridge Bond anoniem gepubliceerd worden in het bridgeblad (zie het februari nummer) en op de website.
We willen benadrukken dat een overgrote meerderheid van de StepBridgers niet vals spelen. Ook als een paar over enkele spellen heel veel geluk lijkt te hebben, is dat nog geen enkel bewijs van vals spel. Het is daarom niet toegestaan om in het openbaar verdachtmakingen te uiten. Als u vermoedt dat er iets niet in de haak is, dan is de enig juiste weg een mail naar de StepBridge arbiter (arbiter@stepbridge.nl). De StepBridge arbiter stelt een onderzoek in als er voldoende aanwijzingen zijn.
U hoeft zich daarom niet schuldig te voelen als u een speler of een paar op deze manier aanmeldt. In tegendeel: StepBridge heeft u nodig om prettig en eerlijk bridge op StepBridge mogelijk te (blijven) maken!’

Uitspraak
Lees hier de uitspraak van de NBB Straf- en Tuchtcommissie d.d. 20 januari 2014.

Data-pakhuis
Lange tijd beheerde Onno Eskes, automatiseerder en de huidige captain van het Nederlands Open Bridge Team, het ‘data-pakhuis’ waarin alle StepBridge resultaten werden opgeslagen. Bij vermoedens van vals spel werden de spellen van verdachte spelers zowel statistisch als (steekproefsgewijs) bridgetechnisch geanalyseerd. Bij opvallende resultaten werd de bridgetechnische analyse uitgebreid naar álle spellen van de verdachte in een bepaalde periode. Een opvallende uitkomst van de statistische analyse is bijvoorbeeld een groot verschil in score tussen af- en tegenspel. Als blijkt dat een speler of een paar veel betere resultaten boekt in het tegenspel dan in het afspel, gaat er een alarmbel af. Het komt in de praktijk namelijk zeer zelden voor dat een speler veel beter is in tegenspel dan in afspel. Zo’n verschil kan een indicatie zijn voor illegale communicatie tussen de partners tijdens de start en het tegenspelen. Na zo’n alarmbel volgt detailanalyse van het tegenspel van de betreffende spelers, soms gevolgd door een verzoek tot toelichting van bepaalde acties, waarna de TC tot een zorgvuldig oordeel kwam.