De minscore is terug

Utrecht, 21 november 2016. Dachten we verlost te zijn van minscores in uitslagen van viertallenwedstrijden sinds de invoering van de 20–0 winstpuntentelling in 2013, blijken we het mis te hebben: afgelopen zaterdag verloor in de Meesterklasse viertallen ’t Onstein 3 van Het Witte Huis 1 met –0,97 tegen 12,97. De impscore bedroeg 14–24 imps over veertien gespeelde spellen; dat zou in winstpunten 7,03–12,97 opleveren (IMP heeft dit nagerekend). Het lijkt er dus op dat het derde team van ’t Onstein acht punten straf heeft gekregen. Dat blijkt bij navraag ook te kloppen: Richard Ritmeijer & Magdaléna Tichá kwamen te laat, en wel volgens Richard 35 minuten. Inderdaad levert dat reglementair een straf van acht winstpunten op:

2a. Onverminderd het bepaalde in artikel 19 WR wordt indien een wedstrijd binnen 30 minuten na het vastgestelde aanvangstijdstip niet is begonnen de wedstrijd door het RB opnieuw vastgesteld na overleg met een niet in overtreding zijnde partij. Indien het redelijkerwijs mogelijk is en de niet in overtreding zijnde partij daarmee instemt, wordt de wedstrijd nog op dezelfde dag en dezelfde plaats gespeeld. De Weko, of een DB na verkregen toestemming van de Weko, is bevoegd de wedstrijd niet opnieuw vast te stellen en te volstaan met een door de Weko vastgestelde vervangende uitslag van de wedstrijd.
2b. Een in gebreke zijnd viertal wordt, tenzij sprake is van overmacht, bestraft met het in mindering brengen van 8 WP. Als er sprake is van verzwarende omstandigheden, dit ter beoordeling van het RB, bedraagt de straf maximaal 20 WP. Bovendien verbeurt het GL waartoe dit viertal behoort in elk geval een boete volgens artikel 43 lid 6.
Competitiereglement 2015, artikel 11 ‘Aanvangstijdstip van de wedstrijd’

Wederhoor bij Wedstrijdzaken leert:

Je kunt ook redeneren dat de straf van het totaal afgaat en niet van deze specifieke wedstrijd waarin men te laat begonnen is. Dat laatste is wel de makkelijkste manier om het in het NBB-Rekenprogramma te verwerken, vandaar dat men daarvoor heeft gekozen en het nu resulteert in een negatieve score.

Ondanks de draconische straf staat ’t Onstein 3 (Peter IJsselmuiden & Geon Steenbakkers, Danny Molenaar & Tim Verbeek, Richard Ritmeijer & Magdaléna Tichá) nog vierde in de round‑robin, een plaats die in de eindstand kwalificeert voor de halve finale. Op 10–11 december wordt het laatste weekend van de round‑robin gespeeld.

Later

Inmiddels heeft de Weko de straf van acht winstpunten teruggebracht tot zeven. De Weko laat IMP weten:

De Weko heeft eerder vandaag besloten, op basis van de rapportage van de wedstrijdleider, een e‑mail van de betrokken spelers en het Competitie- en Wedstrijdreglement, de straf van 8 WP te wijzigen in 7 WP. Daarbij wordt dan art. 23.1.d van het Wedstrijdreglement gebruikt en niet, zoals de WL heeft gedaan, art. 11.2.b van het Competitiereglement. Voor beide valt wat te zeggen maar m.n. omdat het tot verschillende uitkomsten leidt, hebben we besloten in dit geval het WR toe te passen.

Hiermee is ook de minscore voor ’t Onstein 3 verdwenen.