Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer
Bridge Magazine IMP en/of IMP News Flash aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website www.imp-bridge.nl. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Bridge Magazine IMP en/of IMP News Flash aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de website www.imp-bridge.nl. Bridge Magazine IMP en/of IMP News Flash behouden zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers of andere derden.

Copyright© 2004-2012
Niets uit www.imp-bridge.nl mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bridge Magazine IMP en/of IMP News Flash worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt prive van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.

Beeld
Makers van foto’s die worden geplaatst bij nieuwsberichten, indien bekend, zullen altijd worden vermeld. De namen van deze makers zijn te zien door met de muis te ‘hooveren’ over de betreffende foto en staan tussen ().

Go to top